Panasonic Tx32c200e Operating Instruction 29/10/2015 Manual Albanian (4.1Mb)

TX32C200E Language

Download Panasonic Tx32c200e Operating Instruction 29/10/2015 Manual Albanian (4.1Mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTRUKSIONET - Page 1

INSTRUKSIONET E PËRDORIMIT TX-32C200E TELEVIZOR ME NGJYRA ME TELEKOMANDË

..

Përmbajtja - Page 2

Shqip - 2 - Përmbajtja Informacioni për sigurinë ......................................... 3 Shënimet në produkt .............................................. 3 Mirëmbajtja ........................................................... 4 Spina elektrike ....................................................... 5 Montimi / heqja e bazamentit .................................... 5 Kur përdoren profilet që varen në mur ....................... 5 Informacioni për mjedisin ......................................... 6 Njoftimet në gjendje gatishmërie ............................... 6 Veço..

RREZIK GODITJEJE - Page 3

Shqip - 3 - Informacioni për sigurinë KUJDES RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE MOS E HAP KUJDES: PËR TË PAKËSUAR RREZIKUN E GODITJES ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESËN E PASME). BRENDA NUK KA PJESË QË RIPAROHEN NGA PËRDORUESI. BESOJANI SHËRBIMIN STAFIT TË KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT. Mos e përdorni televizorin në kushte ambienti ekstreme, sepse ky veprim do të dëmtojë televizorin. Shkëputni televizorin nga rrjeti elektrik në kushte moti ekstreme (stuhi, vetëtima) dhe gjatë periudhave të gjata të mospërdorimit (kur shkoni me pushime). Spina elektrike shërben për të ..

Në fillim hiqni spinën nga priza e rrjetit elektrik. - Page 4

Shqip - 4 - i Kujdes, shihni instruksionet e përdorimit: Zona(t) e shënuara me këtë simbol përmban (përmbajnë) bateritë që ndërrohen nga përdoruesi. CLASS 1 LASER PRODUCT Produkt laser: Ky produkt përmban burim laseri të klasës 1, i cili është i sigurt në kushtet e përdorimit që parashikohen në mënyrë logjike. PARALAJMËRIM Mos e gëlltitni baterinë, rrezik djegieje kimike (Aksesorët e furnizuar ose) ky produkt mund të përmbajë një bateri të vogël petë. Nëse kjo bateri gëlltitet, ajo mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe k..

Kur përdoren profilet që varen në mur - Page 5

Shqip - 5 - Spina elektrike Fshini rregullisht spinën me një leckë të thatë. Lagështira dhe pluhuri mund të shkaktojnë zjarr ose goditje elektrike. Montimi / heqja e bazamentit Përgatitjet Nxirrni pjesët e bazamentit dhe televizorin nga kutia e paketimit dhe vendoseni televizorin mbi një tavolinë, me ekranin poshtë dhe të vendosur mbi një copë të butë dhe të pastër (p.sh. batanije) • Përdorni një tavolinë të sheshtë dhe të qëndrueshme, më të madhe se televizori. • Mos e mbani duke e kapur nga pjesa e ekranit. • Sigurohuni të mos gërvishtni ose të mos e ..

Shqip - Page 6

Shqip - 6 - Informacioni për mjedisin Ky televizor është projektuar që të jetë miqësor ndaj mjedisit. Për të zvogëluar konsumin energjisë, mund të ndiqni këto hapa: Nëse te Power Save Mode (Modaliteti për kursim energjie) zgjidhni Eco (Ekologjik) , televizori kalon në modalitetin që kursen energji. Cilësimet e Power Save Mode (Modaliteti për kursim energjie) i gjeni në seksionin ‘Picture’ (Figura) të menysë kryesore. Mbani parasysh se disa cilësime të figurës nuk do të jenë të disponueshme për t'u ndryshuar. Nëse shtypet butoni majtas kur është i zgjedhu..

Termat HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface, - Page 7

Shqip - 7 - Përdorimi me telekomandë • Shtypni butonin Menu (Menyja) në telekomandë që të hapet pamja e menysë kryesore. Përdorni butonin Majtas ose Djathtas për të zgjedhur një skedë të menysë dhe shtypni OK për të hyrë në të. Përdorni butonin Majtas / Djathtas / Lart / Poshtë për të zgjedhur ose për të vendosur një element të menysë. Shtypni butoni Return/Back (Kthehu/Prapa) ose butonin Menu (Menyja) për t'u larguar nga një pamje e menysë. • Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme, ju mund të zgjidhni burimet e ndryshme të hyrjes së sinjalit. Shtypni ..

Specifikimet - Page 8

Shqip - 8 - Specifikimet Transmetimi në TV PAL B/G D/K K I/I’ Marrja e kanaleve VHF (BREZI I/III) - UHF (BREZI U) - HIPERBANDË Marrja dixhitale TV me dixhital tokësor/kabllor plotësisht të integruar (DVB-T-C) Numri i kanaleve të paracaktuara 1000 Treguesi i kanalit Në ekran Hyrja RF e antenës 75 om (e pabalancuar) Tensioni i funksionimit 220-240V AC, 50Hz. Audio German+Nicam Stereo Kufjet Mini fole stereo 3,5 mm Fuqia në dalje e audios (WRMS.) (10% THD) 2 × 6 Konsumi i energjisë 65 W Pesha 5 kg Dimensionet e TV, Thellësi×Gjatësi×Lartësi (me këmbë) 197 × 735 × 495 mm D..

(*) MY BUTTON 1 (BUTONI IM 1): - Page 9

Shqip - 9 - Telekomanda (*) MY BUTTON 1 (BUTONI IM 1): Ky buton mund të ketë një funksion të paracaktuar në varësi nga modeli. Megjithatë, ju mund të caktoni një funksion të veçantë në këtë buton, duke e mbajtur atë shtypur për pesë sekonda kur jeni në burimin ose kanalin që dëshironi. Në ekran shfaqet një mesazh konfirmimi. Pas kësaj, Butoni im 1 është i lidhur me funksionin e përzgjedhur. Mbani parasysh se nëse kryeni First Time Installation (Instalimi për herë të parë) , Butoni im 1 do të rikthehet në funksionin e tij të paracaktuar. 1. Gatishmëria: N..

(Modaliteti i figurës) - Page 10

Shqip - 10 - Menyja e shpejtë Menyja Quick Settings (Cilësimet e shpejta) ju mundëson të hyni shpejt në disa opsione. Në këtë meny përfshihet opsionet Power Save Mode (Modaliteti për kursim energjie) , Picture Mode (Modaliteti i figurës) , Equalizer Settings (Cilësimet e barazuesit) , Favourites (Preferencat) dhe Sleep Timer (Kohëmatësi i fikjes) . Shtypni butonin Quick Menu (Menyja e shpejtë) në telekomandë për të parë menynë e shpejtë. Shihni kapitujt në vijim për detajet e veçorive të renditura. Teleteksti Shtypni butonin Teksti për të hyrë. Shtypeni përs..

Nëse doni të lidhni një pajisje me televizorin - Page 11

Shqip - 11 - Lidhjet Bashkuesi Lloji Kabllot Pajisja SHËNIM: Kur lidhni një pajisje nëpërmjet hyrjes YPbPr ose Side AV, ju duhet të përdorni kabllot lidhëse për të mundësuar lidhjen. Shihni ilustrimin në anën e majtë. | Ju mund të përdorni kabllon YPbPr në VGA (nuk ofrohet) për të mundësuar sinjalin YPbPr nëpërmjet hyrjes VGA. | Nuk mund të përdorni njëkohësisht VGA dhe YPbPr. | Për të mundësuar audio PC, do t'ju duhet të përdorni hyrjet E BARDHË & E KUQE për kabllon e LIDHJES AUDIO YPBPR/ PC. | Nëse një pajisje e jashtme lidhet përmes folesë SCART, t..

Përdorimi i modalitetit Loop/Shuffle (Kufizo/Përziej) - Page 12

Shqip - 12 - Ndezja dhe fikja Ndezja e televizorit Lidhni kordonin elektrik në një burim ushqimi elektrik 220-240V AC, 50 Hz. Për ta ndezur televizorin nga modaliteti i gatishmërisë: Shtypni në telekomandë butonin “ ”, P+ / P- ose një buton me numër. Mbani shtypur çelësin anësor të funksioneve derisa televizori të ndizet nga gjendja e gatishmërisë. Fikja e televizorit Shtypni në telekomandë butonin “ “ ose mbani shtypur çelësin anësor të funksioneve derisa televizori të kalojë në modalitetin e gatishmërisë. Për ta fikur totalisht televizorin, hiqni spin..

është i disponueshëm vetëm në modalitetin Scart, me - Page 13

Shqip - 13 - Përmbajtja e menysë së televizorit Përmbajtja e menysë Picture (Figura) Mode (Modaliteti) Ju mund ta ndryshoni modalitetin e figurës për ta përshtatur sipas preferencave ose kërkesave tuaja. Modaliteti i figurës mund të vendoset në një nga këto opsione: Cinema (Kinema) , Game (Lojë) , Dynamic (Dinamik) dhe Natural (Natyral) . Contrast (Kontrasti) Rregullon vlerat e dritës dhe të errësirës në ekran. Brightness (Drita) Rregullon vlerat e dritës në ekran. Sharpness (Mprehtësia) Vendos vlerën e mprehtësisë për objektet që shfaqen në ekran. Colour (Ngj..

Settings (Cilësimet e figurës) - Page 14

Shqip - 14 - Përmbajtja e menysë Picture (Figura) PC Position (Pozicioni PC) Shfaqet vetëm kur burimi i hyrjes është vendosur në cilësimin VGA/PC. Autoposition (Pozicionimi automatik) Optimizon ekranin në mënyrë automatike. Shtypni OK për ta optimizuar ekranin. H Position (Pozicionimi horizontal) Ky opsion zhvendos imazhin horizontalisht në anën e djathtë ose në anën e majtë të ekranit. V Position (Pozicionimi vertikal) Ky opsion zhvendos imazhin vertikalisht në krye ose në pjesën e poshtme të ekranit. Dot Clock (Ritmi i frekuencës së pikëzave) Rregullimet e ritmit ..

Përmbajtja - Page 15

Shqip - 15 - Përmbajtja e menysë Settings (Cilësimet) Conditional Access (Aksesi i kushtëzuar) Kontrollon modulet e aksesit të kushtëzuar, kur disponohen. Language (Gjuha) Mund të caktoni një gjuhë të ndryshme në varësi nga transmetuesi dhe shteti. Parental (Prindërore) Futni fjalëkalimin e saktë për të ndryshuar cilësimet prindërore. Në këtë meny mund të përshtatni lehtësisht bllokimin e menysë. Gjithashtu mund të vendosni edhe një kod PIN të ri. Timers (Kohëmatësit) Vendosni kohëmatësin e fikjes për ta fikur televizorin pas një kohe të caktuar. Vendos..

Përmbajtjet e menysë Install - Page 16

Shqip - 16 - Përmbajtjet e menysë Install and Retune (Instalimi dhe risintonizimi) Automatic Channel Scan (Retune) (Kërkimi automatik i kanaleve) (Risintonizimi) (Nëse disponohet) Hap opsionet e sintonizimit automatik. Digital Aerial (Dixhitale tokësore): Kërkon dhe ruan stacionet DVB nga antena. Digital Cable (Dixhitale kabllore): Kërkon dhe ruan stacionet DVB nga kabllori. Analogue (Analoge): Kërkon dhe ruan stacionet analoge. Digital Aerial & Analogue (Dixhitale tokësore & analoge): Kërkon dhe ruan stacionet DVB dhe stacionet analoge nga antena. Digital Cable & Anal..

Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë i ndryshëm në - Page 17

Shqip - 17 - Përdorimi i përgjithshëm i televizorit Përdorimi i listës së kanaleve Televizori i rendit të gjitha stacionet e ruajtura te Channel List (Lista e kanaleve) . Ju mund ta modifikoni këtë listë kanalesh, të vendosni kanalet e preferuara ose të vendosni stacionet aktive që duhen renditur, duke përdorur opsionet e Channel List (Lista e kanaleve) . Konfigurimi i cilësimeve prindërore Për të ndaluar shikimin e programeve të caktuara, kanalet dhe menytë mund të bllokohen duke përdorur sistemin e kontrollit prindëror. Për të hapur opsionet e menysë së blloki..

Përmirësimi i softuerit - Page 18

Shqip - 18 - Për ta anuluar një kohëmatës të caktuar më parë, theksoni eventin dhe shtypni butonin OK . Më pas, zgjidhni opsionin Delete Timer on Event (Fshini kohëmatësin për eventin) . Kohëmatësi do të anulohet. Përmirësimi i softuerit Televizori është në gjendje që të kontrollojë vetë dhe të përditësohet automatikisht nëpërmjet sinjalit të transmetimit. Kërkimi i përmirësimit të softuerit përmes ndërfaqes së përdoruesit Në menyë kryesore zgjidhni Settings (Cilësimet) dhe më pas Other Settings (Cilësime të tjera) . Shkoni te Software Upgrade (Pë..

Modalitetet tipike të afishimit të hyrjes PC - Page 19

Shqip - 19 - Modalitetet tipike të afishimit të hyrjes PC Tabela në vijim është një ilustrim i disa modaliteteve tipike të shfaqjes së videove. Televizori mund të mos i mbështesë të gjitha rezolucionet. Televizori mbështet deri në rezolucionin 1920×1080. Indeksi Rezolucioni Frekuenca 1 640×480 60 Hz 2 800×600 56 Hz 3 800×600 60 Hz 4 1024×768 60 Hz 5 1024×768 66 Hz 6 1280×768 60 Hz 7 1280×960 60 Hz 8 1280×1024 60 Hz 9 1360×768 60 Hz 10 1400×1050 60 Hz 11 1600×1200 60 Hz 12 1920×1080 60 Hz Përputhshmëria e sinjalit HDMI dhe AV Burimi Sinjalet që mbështeten Disp..

- 20 - - Page 20

Shqip - 20 - Formatet e skedarëve që mbështeten për modalitetin USB Media Mbaresa e skedarit Formati Shënime Video .mpg, .mpeg MPEG1-2 MPEG1: 768×576 në 30P, MPEG2:1920×1080 në 30P .vob MPEG2 1920×1080 në 30P .mp4 MPEG4, Xvid, H.264 .mkv H.264, MPEG4,VC-1 .avi MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 .flv H.264/VP6/Sorenson H.264/VP6: 1920×1080 në 30P Sorenson: 352×288 në 30P .3gp MPEG4 , H.264 1920×1080 në 30P Audio .mp3 MPEG1 Shtresa 2/3 Shtresa2: 32Kbps ~ 448Kbps (Shpejtësia e transferimit në bit) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Shpejtësia e modelit) Shtresa3: 32Kb..

Sponsored links

Latest Update