Strong Srt 40fy4002n Manual Danish

SRT 40FY4002N Language

Download Strong Srt 40fy4002n Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T/T2/C - Page 1

User Manual Bruksanvisning Brukermanual Brugervejledning Ohjekirja LED TV with DVB-T/T2/C SRT 32HY4002N SRT 40FY4002N SRT 49FY4002N SRT 55FY4002N Picture similar

..

17 Nov 2016 19:36 - Page 4

17 Nov 2016 19:36 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna Austria Email: [email protected] www.strong.tv

..

16 Dec 2016 17:15 - Page 5

16 Dec 2016 17:15 INDHOLD 1.0 VIGTIGE OPLYSNINGER 2 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Trætte øjne 3 1.3 TV-skærm 3 1.4 Pleje 3 1.5 Ophængning af tv-apparatet på væggen 4 1.6 Placere Tv’et på et bord eller andre overflader 4 1.7 Flerprodukts brugervejledning 4 1.8 Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier 4 2.0 TILSLUTNINGER 5 2.1 Strømforsyning og tilslutning af antenne 5 2.2 DVD-optager, kabelmodtagelse 5 2.3 Dvd-afspiller, hjemmebiografsystem, PC, høretelefoner 5 2.4 Blu-ray diskafspiller, HD spilkonsol og HD videokamera 6 3.0 KOM GODT I GANG 6 3.1 Fjernbetjenin..

1.0 VIGTIGE OPLYSNINGER - Page 6

1.0 VIGTIGE OPLYSNINGER 1.1 Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvor der bruges et stik eller en multistikdåse til at afbryde enheden, skal denne altid være tilgængelig. På visse modeller befinder lysindikatoren sig på siden af tv-apparatet. Selvom der ikke findes nogen LED- indikator på forsiden af TV-apparatet, betyder det ikke nødvendigvis, at tv’et er afbrudt fra stikkontakten. Hvis du vil afbryde tv-apparatet fuldstændigt, skal stikket tages ud af stikkontakten. Tv’ets ..

1.2 Trætte øjne - Page 7

1.2 Trætte øjne  Når dette produkt bruges som en computerskærm, anbefaler sundheds- og sikkerhedseksperter kortere og mere hyppige pauser end de tilfældige længere pauser. For eksempel en 5-10 minutters pause efter en times vedvarende arbejde foran skærmen antages for at være bedre end en 15 minutters pause hver anden time.  Brug ikke skærmen mod en lys baggrund eller hvor sollys eller andre stærke lyskilder skinner direkte på skærmen.  Knappen q eller POWER / q på fjernsynet eller knappen q på fjernbetjeningen kan bruges til at tænde eller gå i standby tilstand. Hv..

- Page 8

1.5 Ophængning af tv-apparatet på væggen ADVARSEL: Denne operation kræver to personer. Med henblik på at fordre sikker montering, skal følgende sikkerhedsforholdsregler følges:  Kontroller, at væggen kan bære vægten af tv-apparatet og vægbeslaget.  Følg de monteringsinstruktioner, der medfølger til vægbeslaget. For visse modeller skal du sørge for at skrue de sekskantede VESA- vægbeslags skruestudser (og skruer) som følger med sættet ind i vægbeslagets møtrikker bag på fjernsynet før montering på væggen.  Tv-apparatet skal monteres på en lodret væg.  S..

2.1 Strømforsyning og tilslutning af antenne - Page 9

Den Europæiske Union Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald ved afslutningen af dets levetid. Produktet bør i stedet afleveres til en af de etablerede indsamlingsordninger for elektrisk og elektronisk affald i din kommune, således at apparatet og batterierne kan behandles og genanvendes på ansvarlig måde i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og EU-direktiverne 2012/19/ EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC. Ved at bortskaffe disse produkter korrekt, hjælper du med at bevar..

3.0 KOM GODT I GANG - Page 10

BEMÆRKNINGER:  Før du tilslutter en computer, skal PC-monitorens opdateringshastighed sættes til 60 Hz.  Konnektorer til VGA (hvis de findes) og CMP (YPbPr) deles om de samme audio indgangsterminaler.  For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage hørenedsættelse.  Det anbefales, at du anvender et HDMI-kabel af høj kvalitet og så kort som muligt, således at evt. interferens undgås.  Det anbefales at bruge et VGA-kabel på 1m eller kortere med ferritperler, hvis fjernsynet er udstyret med et VGA-stik og skal forbindes med et VGA-kabel.  Maks. u..

* Til at vælge billedformat. - Page 11

1. Source Til at vælge mellem tilsluttede enheder. 2. q Standby/Tænd. 3. 0~9 Til valg af en kanal, side eller indstilling. 4. ECO For at vælge den ønskede energisparefunktion. 5. Guide Til at skifte mellem Elektronisk Program Guide til eller fra (kun tilgængelige for digitale kanaler). 6. Menu For at få adgang til hovedmenuen; vende tilbage til den tidligere menu. 7. Exit Til at forlade menustrukturen eller tekst-tv. 8.     Til at navigere gennem menuerne; til at vælge menuindstillinger; til at skifte til foregående eller næste billede, sang eller video i USB- funktionen. 9...

3.2 Tænde og slukke for ± - Page 12

VIGTIGT: Batteriet må ikke udsættes for voldsom varme, f.eks. direkte solskin, åben ild m.v. Tag batterierne ud når fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode. Batterier der efterlades I udstyret kan forårsage forringelse og ætsende lækage, hvilket gør garantien ugyldig. For at værne om miljøet skal du bruge de lokale genbrugsplads til at bortskaffe batterier. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med vejledningerne. FORSIGTIG: Eksplosionsrisiko hvis batterierne udskiftes med en forkert type. Udskift kun med same eller tilsvarende type, anbefalet af fabrikan..

4.0 INSTALLATION AF KANALER - Page 13

4.0 INSTALLATION AF KANALER 4.1 Første konfi guration Den første konfiguration omfatter valg af alle de indstillinger, der gør det muligt at søge efter og gemme alle de analoge og digitale kanaler, du er i stand til at modtage. Kontroller, at tv’et er tændt, og følg derefter alle de viste trin i rækkefølge. BEMÆRK: Hvis kanalsøgningen kun fandt analoge kanaler, kan dette være på grund af dårlige modtageforhold og er derfor ikke dækket af fabrikantens garanti. Fabrikanter kan ikke holdes ansvarlig for mangel på eller dårlige modtageforhold i visse områder. Første gang du..

4.2 Udføre en automatisk kanalsøgning - Page 14

   til at vælge Scan , og tryk derefter på OK /  for at starte søgningen efter alle analoge kanaler. Før du starter en søgning, kan du også vælge Afbryd scanning for at springe den indledende opsætningsproces over. I dette tilfælde, hvis du skal søge efter og gemme kanaler, kan du lave en automatisk kanalsøgning ved at følge instruktionerne i næste afsnit Udføre en automatisk kanalsøgning . Brugeren kan under opsætningen følge vejledningen nederst på skærmen og gå tilbage til forrige trin ved at trykke på  . Eller trykke på Exit for at afslutte eller afb..

5.0 SÅDAN ANVENDER DU DIT TV - Page 15

 Hvis du valgte Digital , følg derefter den samme proces som herover, for at starte din automatiske søgning efter alle DVB-C digitale kanaler.  Hvis du valgte Analog , tryk derefter på OK /  for at starte din kanalsøgning efter alle analoge kanaler. Det kan tage nogle få minutter. Under denne proces kan du trykke på Menu for at annullere handlingen. Når den automatiske søgning slutter, skal du trykke på Menu for at gå tilbage til sidste trin, eller tryk på OK for at genstarte den automatiske kanalsøgning. Efter den automatiske søgning, organiseres kanalerne i en forudb..

- Page 16

I undermenuer skal du bruge   til at vælge menupunkter og bruge   til at angive funktioner eller ændre værdier. Brug OK til at aktivere en indstilling. Brug OK /  til at åbne den tilsvarende undermenu. Tryk på Menu til at gå tilbage til den forrige menu. Tryk på Exit for at lukke menuen. BEMÆRK: Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for visse signalkilder. 5.5 Vælge menusprog Du kan vælge dit foretrukne menusprog, ved at følge vejledningerne herunder. Tryk på Menu for at få vist hovedmenuen. Tryk på     for at vælge Opsætning , og try..

5.9 Bruge undertekster - Page 17

5.9 Bruge undertekster Du kan aktivere undertekster for hver enkelt tv-kanal. Undertekster sendes via tekst-tv eller DVB-T/DVB-C- digitaludsendelser. Med digitale udsendelser kan du desuden vælge et foretrukket undertekstsprog. 5.9.1 Tænde/slukke for undertekster Fig. 9 Tryk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Funktioner > Undertekst . Tryk på OK /  for at åbne. Vælg indstillingen Undertekst , og tryk på   for at vælge Til/Fra for at slå undertekster til/fra. 5.9.2 Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler Tryk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Funktione..

5.12.1 Aktivere eller afbryde T-Link - Page 18

Vælg Fra for at deaktivere lydoutputtet fra den lydenhed, der er tilsluttet udgangen S/PDIF. BEMÆRK: De valgmuligheder du kan vælge afhænger af det program du ser. Hvis du vælger PCM og lyden er foran billedet, kan du vælge S/PDIF- forsinkelse fra menuen Funktioner og trykke på   for at indstille forsinkelse og synkronisere lyden med billedet. 5.12 T-Link Brug denne funktion til at søge efter CEC-enheder forbundet til HDMI indgange på dit TV og aktivere afspilning og standby med en enkel berøring mellem CEC-enheder. 5.12.1 Aktivere eller afbryde T-Link Tryk på Menu på fjer..

5.13.1 Bruge fælles interface modul - Page 19

5.13.1 Bruge fælles interface modul ADVARSEL: Sluk tv’et, før du isætter et fælles grænseflademodul. Sørg for at følge instruktionerne nedenfor. Fejlagtig isætning af et fælles grænseflademodul kan både beskadige modulet og tv’et. Følg de instruktioner, der er printet på det fælles grænseflademodul, og sæt forsigtigt modulet i stikket til det fælles grænseflademodul på tv’et. Skub modulet hele vejen ind. Tænd for tv’et, og vent, indtil det fælles grænseflademodul aktiveres. Dette kan tage flere minutter. BEMÆRK: Fjern ikke det fælles grænseflademodul fra sti..

5.16 MHEG-funktion - Page 20

BEMÆRK: I overensstemmelse med regulativet fra den Europæiske Kommission 2009/125/ EC, i tilstanden Home, vil fjernsynet automatisk gå i tilstanden standby, hvis der ikke foretages nogen handlinger inden for 4 timer. Denne egenskab kan slås fra i menuen Funktioner . 5.16 MHEG-funktion Visse digitale tv-kanaler tilbyder dedikeret digital tekst eller interaktive tjenester (eksempelvis BBC1). Disse tjenester fungerer på samme måde som almindeligt tekst-tv, men er udvidet med tal -, FARVE - og    taster. Tryk på den røde knap eller på knappen Text på fjernbetjeningen. Tryk..

5.18 Tidsoplysninger - Page 21

Vælg et foto, tryk på OK for at se, og et lysbilledshow begynder fra det valgte foto. Tryk på OK for at sætte billedet på pause. Tryk på Menu for at vise fotomenuen i browser tilstand. Du kan afspille, pause eller dreje fotoet, vælge forskellige afspilningstilstande og afspilningseffekter, osv. Tryk på de tilknyttede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner vist i funktionsbjælken i bunden af Tv-skærmen. Tryk på knappen Info for at vise eller skjule funktionsbjælken. 5.17.2 Musik Brug denne funktion til at afspille musik, hvis tilgængelig. Vælg M..

- Page 22

5.19 Diagnostik af digitale tv-kanaler Tryk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Opsætning > Diagnostik . Tryk på OK /  for at få vist signaloplysninger for den aktuelle digitale kanal, såsom signalstyrke, frekvens mv. 5.20 Nulstil butik Sætter dig i stand til at gendanne tv’ets fabriksindstillinger. Tryk på Menu på fjernbetjeningen, vælg Opsætning , og tryk derefter på OK for at bekræfte. Vælg Nulstil butik og tryk på OK /  for at åbne. Brug de numeriske knapper til indtastning af adgangskoden. Tryk på   for at vælge OK , og tryk på OK for at bekræfte...

5.23.1 Tilslutning af MHL-kompatibelt udstyr - Page 23

5.23 MHL (Mobile High-Defi nition Link) (* ikke tilgængelig på visse modeller) Du kan bruge de følgende funktioner ved at sammenkoble TV HDMI-porten markeret med MHL og USB-porten på mobiltelefonen eller lignende udstyr med et MHL-kabel.  Oplad din mobiltelefon på fjernsynet.  To-vejs fjernbetjent betjening mellem fjernsyn og mobiltelefon.  Video/Audio-output fra din mobiltelefon. BEMÆRKNINGER: Disse funktioner er måske ikke tilgængelige, afhængigt af det tilsluttede udstyr.  Hvis batteriet er opbrugt i det tilsluttede udstyr, går opladningen ikke igang.  For at be..

7.0 FEJLFINDING - Page 24

7.0 FEJLFINDING Kontroller venligst nedenstående liste før der anmodes om service. Der er intet billede eller ingen lyd.  Kontroller at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten.  Kontroller at kildetypen er indstillet korrekt.  Kontroller at antennen er tilsluttet korrekt.  Kontroller at lydstyrken ikke er indstillet til minimum eller at lyden er indstillet til lydløs.  Kontroller at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.  Tv’et modtager et signal fra anden kilde end en TV-station. Billedet er ikke klart.  Sørg for at antennekablet er tilsluttet korrekt.  A..

8.0 SPECIFIKATIONER FOR FJERNSYN - Page 25

8.0 SPECIFIKATIONER FOR FJERNSYN TV system PAL/SECAM BG/DK/I/LL’ Modtage kanaler VHF/UHF/kabel Tuner type Frekvenssyntese Driftforhold Temperatur 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F) Luftfugtighed 20 - 80% (ingen kondens) Opbevaringsforhold Temperatur -15 °C ~ 45 °C (5 °F ~ 113 °F) Luftfugtighed 10 - 90% (ingen kondens) OSS meddelelse Dette produkt anvender softwarebibliotek fra Freetype Project. Dette produkt anvender softwarebibliotek, der distribueres under licens fra zlib. Dette produkt bruger UNICODE softwareprogrammer som distribueres under IBM open source-licens. Dette produkt brug..

22 - Page 26

22 PART 4

..

Sponsored links

Latest Update