Strong Srt 40fz4003n Manual Slovene

SRT 40FZ4003N Language

Download Strong Srt 40fz4003n Manual Slovene

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual do U°lizador Инструкции за употреба Руководство пользователя Посібник користувача Användar Manual Uživatelská příručka Navodila za uporabo Korisnički priručnik Uputsvo za rukovanje Používateľská príručka Használa° útmutató Brukermanual Manual del Usuario Gebruiksaanwijzing Brugervejledning Manual de U°lizare Instrukcja obsługi LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HZ4003N SRT 32HZ4003N SRT 39HZ4003N SRT 40FZ4003N SRT 24HZ4003NW SRT 32HZ4003NW SR..

HDMI 1 - Page 2

Fig.1 Fig.2 Fig.3b Fig.3a 39“ 24“ 32“ 40“ 32“, 40“ 24“, 39 “ CI+ 1 YPbPr 4 SAT IN 6 ANT/CABLE IN 5 2 AV IN 3 CI+ 4 VGA 7 USB 9 YPbPr 3 SAT IN 2 ANT/CABLE IN 1 5 HDMI 1 6 HDMI 2 (ARC) 8 USB 1 HDMI 2 (ARC) 2 HDMI 1 3 VGA 4 SCART 5 S/PDIF (coax. output) 6 HDMI 2 (ARC) 2 HDMI 1 3 VGA 4 USB 5 SCART 1 S/PDIF (coax. output) 6 SCART 4 AC INPUT (FIXED CABLE) VIDEO/ AUDIO L/R 1 2 S/PDIF (coax. output) 3 HDMI 3 4 SCART 5 S/PDIF (coax. output) 2 AC INPUT (FIXED CABLE) 1 VIDEO/ AUDIO L/R 3

..

Repeat All - Page 3

Fig.4 Fig.5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Repeat All Repeat All Pause 2 FB 5 FF 6 Prev. { Next } Stop 3 FB 5 FF 6 Prev. { Next } Stop 3 Repeat All Set A AB Pause 2 Move View Zoom In Zoom Out Rotate 90° Rotate 90° Playlist Playlist Aspect Ratio Info. Info. Goto time Prev. { Next } Stop 3 Music Play 1 Playlist Info. Repeat All

..

17 Oct 2017 16:21 - Page 4

17 Oct 2017 16:21 www.strong.tv Supplied by STRONG Austria Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

Licencie NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI HTTP:..

OBSAH - Page 6

OBSAH 1.0 POKYNY 3 1.1 Bezpečnostné pokyny 3 1.2 Uskladnenie 4 1.3 Príslušenstvo 4 1.4 Nastavenie zariadenia 4 2.0 MONTÁŽ 5 2.1 Predvolený kód PIN: 0000 5 2.2 Predný panel 5 2.3 Zadný panel 5 2.4 Bočný panel 6 2.5 Diaľkové ovládanie 7 2.6 Inštalácia batérií 8 2.7 Používanie diaľkového ovládača 9 3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA 9 3.1 Inštalácia DVB-S 9 3.2 Inštalácia DVB-T 10 3.3 Inštalácia DVB-C 10 4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA ±EPG² 10 5.0 NASTAVENIA PONUKY 11 5.1 Ovládanie ponuky (režim DTV) 11 5.2 Ponuka obrazu 11 5.3 Ponuka zvuku 12 5.4 Kanál 12 5.5..

Slovenčina - Page 7

1.0 POKYNY 1.1 Bezpečnostné pokyny Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.  Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).  Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.  Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkost..

1.2 Uskladnenie - Page 8

 Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.  Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.  Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.  Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do TV. Smernica WEEE Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného pros..

2.1 Predvolený kód PIN: 0000 - Page 9

2.0 MONTÁŽ 2.1 Predvolený kód PIN: 0000 2.2 Predný panel Fig. 2 POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. 1. Indikátor napájania/snímač diaľkového ovládača 2. Reproduktory 3. Tlačidlá: Vstupný zdroj/ponuka/zníženie hlasitosti/zvýšenie hlasitosti/o kanál vyššie/o kanál nižšie/pohotovostný režim/zapnutie. 4. Spínač zapnutia/vypnutia napájania* * Okrem 24" 2.3 Zadný panel POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. 2.3.1 24 palcový Fig. 3a 1. USB Pripojte zariadenie USB na prehrávanie multimediálnych súborov 2. HDMI2 (ARC) Vstupný signál HDMI pripojte k zd..

2.4 Bočný panel - Page 10

3. S/PDIF (coax.) OUT Použite kábel RCA na pripojenie TV ku kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo domácemu kinu. 4. SCART Pomocou kábla SCART pripojte zariadenia ako napr. DVD alebo videorekordér. 2.3.3 39 palcový Fig. 3c 1. SCART Pomocou kábla SCART pripojte zariadenia ako napr. DVD alebo videorekordér. 2. HDMI2 (ARC) Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly, prípadne priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel), ..

2.4.2 32 palcový, 40 palcový - Page 11

4. YPbPr Pripojte zdroje YPbPr. 5. ANT/CABLE IN Na vyhľadávanie programov pripojte k TV terestriálnu anténu alebo káblové pripojenie od vášho poskytovateľa. 6. SAT IN Na vyhľadanie programov pripojte k TV satelitnú parabolu. 2.4.2 32 palcový, 40 palcový Fig. 3b 1. ANT/CABLE IN Na vyhľadávanie programov pripojte k TV terestriálnu anténu alebo káblové pripojenie od vášho poskytovateľa. 2. SAT IN Na vyhľadanie programov pripojte k TV satelitnú parabolu. 3. YPbPr Pripojte zdroje YPbPr. 4. CI+ Pripojte modul CAM (Modul podmieneného prístupu). 5. HEADPHONE Zvukový výst..

Fig. 5 - Page 12

17. SUB.PAGE Po stlačení tohto tlačidla vstúpite do režimu podradenej stránky alebo z neho vystúpite (ak je podradená stránka k dispozícii). Ak chcete vybrať podradenú stránku, stlačte     tlačidlo. 18. INFO Zobrazíte informácie o aktuálnom zdroji. 19. FAV Stlačením tlačidla zobrazíte priradený zoznam obľúbených kanálov alebo hlavný zoznam kanálov. Stlačením tlačidiel  prechádzajte cez svoje priradené obľúbené kanály. Potvrďte stlačením tlačidla OK . Zvolený zoznam môžete priamo otvoriť stlačením tlačidla LIST . 20. AUDIO Stlače..

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA - Page 13

6. Keď je napätie batérie nedostatočné, čo má vplyv na použiteľný dosah, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie z diaľkového ovládača. 7. Nepoužívajte rôzne typy batérií spoločne (napr. mangánové s alkalickými). 8. Batériu nevyhadzujte do ohňa a ani ju nenabíjajte alebo nerozoberajte. 9. Pri likvidácii batérií dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia. 2.7 Používanie diaľkového ovládača  Pri používaní diaľkového ovládača ním mierte na sní..

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA ±EPG² - Page 14

Service Type Možnosť DTV slúži na vyhľadávanie len DTV kanálov, možnosť RADIO slúži na vyhľadávanie len rádiových kanálov a možnosť All slúži na kompletné vyhľadávanie. Odporúčame vám používať predvolené nastavenia. 3.2 Inštalácia DVB³T Terestriálne nastavenie Najskôr vyberte položku Tune Type (Typ ladenia) tak, že stlačíte tlačidlo     a vyberte položku DTV, ATV alebo DTV+ATV (DTV pre vyhľadanie digitálnych vysielaní a ATV pre vyhľadanie analógových vysielaní). Na pokračovanie stlačte tlačidlo  . Stláčaním tlačidiel    ..

5.2.1 Kontrast/jas/farebný odtieň/ostrosť - Page 15

Následným stlačením FAREBNÝCH TLAČIDIEL zadajte požadované nastavenia. ZELENÉ Prístup k dodatočným informáciám o programe ŽLTÉ Otvorte prehľad nastavenia pripomienkovača MONDRÉ Nastavte pripomienkovač zvoleného programu. 5.0 NASTAVENIA PONUKY 5.1 Ovládanie ponuky (režim DTV) Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidla     vyberte položku. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK . Stláčaním tlačidiel     a OK vyberte podradené ponuky. Stlačením tlačidla MENU opustíte položku. 5.2 Ponuka obrazu Režim obr..

5.2.3 Redukcia šumu - Page 16

Teplé Zvýšte červený odtieň bielej. 5.2.3 Redukcia šumu Na odfi ltrovanie šumu z obrazu a zlepšenie kvality obrazu. Stlačením tlačidla  vyberte položku Redukcia šumu , potom stlačte OK , aby ste vstúpili do podponuky. Vyp. Vybratím vypnite zaznamenávanie šumu obrazu. Nízka Zaznamená a zníži slabý šum v obraze. Stredná Zaznamená a zníži stredný šum v obraze. Vysoká Zaznamená a zníži zvýšený šum v obraze. Predvolený Nastavte ako predvolený. 5.3 Ponuka zvuku Režim zvuku Vyberte si obľúbený režim zvuku pre každý vstup. Voľby sú Štandardn..

5.4.3 Manuálne ladenie - Page 17

5.4.3 Manuálne ladenie Najskôr vyberte typ zdroja ATV. Potom v ponuke Kanál vyberte položku Manuálne ladenie ATV a vstúpte do nej stlačením tlačidla OK . Označte položku a stlačením tlačidla  vyberte položku Uložiť do 1 (prípadne iné číslo), Zvukový systém a Č. Kanálu . Potom vyberte vyhľadávanie a stlačením tlačidla OK spustite vyhľadávanie. Po stlačení tlačidla  bude prístroj vyhľadávať smerom k vyššej frekvencii. Po stlačení tlačidla  bude prístroj vyhľadávať smerom k nižšej frekvencii. Keď sa nájde program, vyhľadávanie s..

5.7.1 HDMI CEC - Page 18

Časovač OSD Táto funkcia vám umožní vybrať dĺžku zobrazovania informačného baneru. Vyberte si z možností 5s , 15s alebo 30s . 5.6 Uzamknutie Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel   vstúpite do nastavení ponuky Uzamknutie . Stlačením tlačidiel   vyberte možnosti. Dostupné sú nasledujúce možnosti: Uzamknutie systému Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť ochranu heslom. Stlačením tlačidla OK nastavte túto funkciu na možnosť Zap (.) alebo Vyp . Nastaviť heslo Predvolené heslo je 0000 . Na úpravu..

6.1 Pripomienka pri používaní prehrávača USB - Page 19

Automatické vypnutie zariadenia Túto funkciu zapnete stlačením tlačidiel   . Po dokončení vypnite TV. Pripojené zariadenie sa automaticky vypne. Automatické zapnutie TV Túto možnosť vyberte stlačením tlačidiel   . Po dokončení zapnite pripojené zariadenie. TV sa automaticky zapne. Zoznam zariadení Stlačením tlačidla OK otvorte hlavnú ponuku zariadenia. Ponuka zariadenia Získajte prístup do ponuky zariadenia. 6.0 USB 6.1 Pripomienka pri používaní prehrávača USB 1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné tak, aby plynule spolup..

6.2.1 Prehrávanie fi - Page 20

POZNÁMKA: Po výbere jedného z troch typov médií, napríklad Film , budú vnútorné priečinky zobrazovať iba video súbory a žiadne iné formáty. 6.2.1 Prehrávanie fi lmov Fig. 6 Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO alebo OK na zobrazenie/opustenie lišty ponuky ( Obr. 6 ). Príslušné činnosti vykonajte stláčaním ovládacích tlačidiel USB na diaľkovom ovládači. Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce Stlačením tlačidla    2 prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 3 . Stlačením t..

6.2.3 Browse photos - Page 21

POZNÁMKA: 1. Ak je vybraný jeden súbor (alebo viacero súborov) zo zoznamu prehrávania, tlačidlá 7 8 budú prehrávať iba vybrané súbory. 2. Táto ponuka zobrazuje len podporované súbory. 3. Súbory s inými príponami sa nezobrazujú, a to dokonca ani v prípade, keď sú uložené na rovnakom pamäťovom zariadení USB. 4. Nadmerne modulovaný súbor mp3 môže pri prehrávaní spôsobiť určité skreslenie zvuku. 5. Tento TV podporuje zobrazenie textov (v angličtine). Maximálny počet znakov na riadok je 48. 6. Názov hudobného a textového súboru musí byť totožný, ak..

7.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV - Page 22

vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť a potvrďte ho tlačidlom OK . Stlačením tlačidla OK krok ukončite. Stlačením tlačidiel     vyberte položku Návrat a prejdite späť do predchádzajúcej ponuky. 6.2.5 Aktualizácia softvéru cez USB Z času na čas môžete skontrolovať, či nie je dostupná zdokonalená verzia softvéru. Môžete si ju zobraziť a prevziať z našej webovej stránky www.strong.tv. V časti servisnej podpory vyhľadajte číslo modelu. Ak sa tam nachádza zdokonalená verzia softvéru, súbor si môžete prevziať a skopírovať ho do koreňového ad..

Slovenčina - Page 23

Problém Možná príčina a riešenie Zasnežené bodky, blokovanie a rušenie Ak sa anténa nachádza v okrajovej časti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť rušený bodkami, môže byť blokovaný alebo prerušovaný. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť nevyhnutné namontovať špeciálnu anténu za účelom zlepšenia príjmu. 1. Upravte polohu a orientáciu interiérovej/exteriérovej antény. 2. Skontrolujte pripojenie antény. 3. Jemne dolaďte kanál. 4. Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania. Duch Duchovia vznikajú vtedy, keď ..

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE - Page 24

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE Audio Výstup zvuku: 6 W + 6 W Video Pokrytie kanálu: DVB-T/T2:174 MHz - 230 MHz; 470 MHz - 860 MHz DVB-C: 50 - 858 MHz DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz Systém: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC Konektory 24 palcové, 39 palcové 1 x ANTÉNA/VSTUP KÁBLA 1 x SATELITNÝ VSTUP 1 x CI+ 2 x HDMI 1 x SCART 1 x USB 1 x S/PDIF (koax.) 1x VGA 1 x VSTUP AV 1x YPbPr 1 x slúchadlá Konektory 32 palcové 1 x ANTÉNA/VSTUP KÁBLA 1 x SATELITNÝ VSTUP 1 x CI+ 2 x HDMI 1 x SCART 1 x USB 1 x S/PDIF (koax.) 1x VIDEO/ZVUK Ľ/P 1x VGA 1x YPbPr 1 x slúc..

9.0 PRÍLOHA - Page 25

Všeobecné údaje Prevádzkové napätie: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz Spotreba energie: 24”: max. 33 W, typ. 19 W 32” max. 53 W, typ. 33 W 39”: max. 68 W, typ. 53 W 40”: max. 76 W, typ. 50 W Spotreba energie v pohotovostnom režime: 24”, 32”, 39”, 40”: <0.5 W Prevádzková teplota: +5 °C ~ +35 °C Teplota uskladnenia: -15 °C ~ +45 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 80 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie Vlhkosť pri skladovaní: 10% ~ 90% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie Rozmery (ŠxHxV) v mm: 24”: 550 x 150 x 359 32”: 732 x 200 x 478 39”: 885 x 2..

22 - Page 26

Typ súboru/(Názov prípony) Prípona súboru Verzia podpory Poznámka: WAVE wav     Audio Coding 2 AC3 Ogg Media .ogg, .ogm, .oga, .ogv, .ogx Fotografi a Typ súboru Prípona súboru Verzia podpory Poznámka: JPEG/ BASELINE JPEG/ HD JPEG jpg/jpeg     BMP bmp   podporuje všetky modely PNG png podporuje prekladanie nepodporuje režim animácie 22

..

Sponsored links

Latest Update