Strong Srt 49fx4003 Manual Czech

SRT 49FX4003 Language

Download Strong Srt 49fx4003 Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

08 Jun 2017 17:26 - Page 4

www.strong.tv 08 Jun 2017 17:26 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

LICENCE TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFIOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. NENÍ PŘIDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM Tento produk..

08 Jun 2017 16:57 - Page 6

OBSAH 1.0 POKYNY 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Skladování 4 1.3 Příslušenství 4 1.4 Instalace přístroje 4 2.0 INSTALACE 5 2.1 Výchozí PIN kód: 0000 5 2.2 Přední panel 5 2.3 Zadní panel 5 2.4 Dálkový ovladač 7 2.5 Instalace baterií 8 2.6 Používání dálkového ovladače 8 3.0 PRVNÍ INSTALACE 9 3.1 Instalace DVB-S 9 3.2 Instalace DVB-T 9 3.3 Instalace DVB-C 10 4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG) 10 4.1 Informace 10 4.2 Plán 10 4.3 Připomenutí 10 5.0 NASTAVENÍ MENU 10 5.1 Režim DTV 10 5.2 Obraz 11 5.3 Zvuk 11 5.4 Kanál 11 5.5 Uzamknutí 13 6.0 USB 14 6..

1.1 Bezpečnostní pokyny - Page 7

1.0 POKYNY 1.1 Bezpečnostní pokyny Před použitím tohoto přístroje si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití. ± Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo poskytované výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.). ± Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na vnější části zadního krytu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti. ± Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj ..

1.2 Skladování - Page 8

± Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo. ± Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti. ± Nepřipevňujte svíčku k přístupné oblasti otvoru, aby nedošlo k vniknutí hořlavých cizích materiálů do televizoru. Směrnice WEEE Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvida..

*s výjimkou 24”: viz kapitola 2.3.1 - Page 9

2.0 INSTALACE 2.1 Výchozí PIN kód: 0000 2.2 Přední panel Fig. 2 POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační. 1. Indikátor napájení/snímač dálkového ovládání 2. Tlačítko pohotovostního režimu* 3. Reproduktory *s výjimkou 24”: viz kapitola 2.3.1 2.3 Zadní panel Fig. 3 POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační. 2.3.1 24 palců 1. p Tlačítko pro výběr následujícího programu 2. q Tlačítko pro výběr předchozího programu 3. Otevření hlavního menu. Krátce stiskněte pro otevření hlavního menu nebo stiskněte a podržte pro přepnutí do pohotovostního r..

2.3.3 40 palců - Page 10

3. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Připojte k televizoru anténu, kabel nebo satelitní anténu pro vyhledání a příjem programů. 4. SERVICE ONLY: Servisní port. 5. CI+: Pro připojení modulu Conditional Access Module (CAM). 6. USB1: Port USB. 7. : Audio výstup pro sluchátka na hlavu nebo do uší; po připojení a výběru sluchátek se vypnou reproduktory. 2.3.3 40 palců 1. HDMI1 ±MHL²: Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako například DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzola. Port HDMI1 podporuje funkci MHL. 2. SERVICE ONLY: Servisní port. 3. SCART: Pro..

2.4 Dálkový ovladač - Page 11

2.4 Dálkový ovladač Fig. 4 1. q Stiskněte tlačítko pro zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu. 2. Stiskněte pro ztlumení zvuku nebo obnovení hlasitosti. 3. PICTURE Změna režimu obrazu. 4. SOUND Změna režimu zvuku. 5. ZOOM Změna poměru stran. 6. SUBTITLE Povolení/zákaz titulků v režimu DTV/USB. 7. EPG Stiskněte pro zobrazení aktuálních informací EPG v režimu DTV. 8. FAV Stiskněte pro zobrazení přiřazených oblíbených kanálů. Stiskněte tlačítko pq pro cyklické procházení přiřazených oblíbených kanálů; pro potvrzení st..

2.5 Instalace baterií - Page 12

Tlačítka pro ovládání teletextu ± HOLD Stiskněte pro podržení stránky teletextu na obrazovce bez aktualizací a změn. Stiskněte znovu pro zrušení stavu podržení. ± SIZE Zvětšení zobrazení teletextu. Stiskněte toto tlačítko jednou pro zvětšení horní poloviny obrazovky. Stiskněte znovu toto tlačítko pro zvětšení dolní poloviny obrazovky. Stiskněte znovu toto tlačítko pro obnovení normální velikosti obrazovky. ± REVEAL Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení skrytých informací, jako například řešení hádanek nebo hlavolamů. Stiskněte znovu p..

3.0 PRVNÍ INSTALACE - Page 13

± Když na snímač dálkového ovládání dopadá přímé sluneční světlo nebo jiné silné světlo, nebude dálkový ovladač fungovat. Pokud tato situace nastane, změňte prosím osvětlení nebo polohu televizoru, nebo použijte dálkový ovladač blíže u snímače dálkového ovládání. 3.0 PRVNÍ INSTALACE Po správném provedení všech připojení zapněte televizor. Na obrazovce se zobrazí dialog pro volbu jazyka. Pomocí tlačítek pqt u vyberte položku Jazyk OSD menu podle svých preferencí. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači. Pak vyberte..

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG) - Page 14

3.3 Instalace DVB-C Nastavení příjmu kabelového vysílání Nejprve vyberte stisknutím tlačítka t u položku Tune Type (Typ ladění) - vyberte DVB-C, ATV nebo DVB-C+ATV (DVB-C pro vyhledávání digitálního vysílání a ATV pro vyhledávání analogového vysílání). Stiskněte tlačítko q pro pokračování. Stiskněte tlačítko pq t u pro zvýraznění země, kterou chcete instalovat a pak stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění vyhledávání. 4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG) EPG je zkratkou pro Digital Electronic Programme Guide - Digitální Elektronick..

POZNÁMKA: - Page 15

5.2 Obraz Režim obrazu Výběr automatického režimu ovládání obrazu. Dostupné možnosti jsou Dynamický, Standardní, Jemný a Uživatelský . Teplota barev Výběr celkového barevného tónu obrazu. Dostupné možnosti jsou Studené, Střední, Teplé a Uživatelský . Poměr stran Výběr poměru stran (proporcí obrazu) podle typu vašeho video signálu nebo vašich preferencí. Dostupné možnosti jsou 16:9, 4:3, Pouze zobrazení, Změna velikosti 1 a Změna velikosti 2 . POZNÁMKA: Některé možnosti nemusí být u některých zdrojů k dispozici. Redukce šumu Eliminace šumu..

12 - Page 16

5.4.2 Pokročilé ladění ±pouze v režimu DVB-S² Otevření nastavení satelitu pro vyhledávání programů pomocí zdrojů DVB-S. Nastavení satelitní antény Před prohledáváním kanálů musí být pro každý požadovaný satelit nakonfigurována pro sada nastavení satelitní antény. Satelit Výběr satelitu pro tento televizor. Lyp LNB Zajistěte, aby typ LNB odpovídal vaší anténě. Napájení LNB Nastavení zdroje energie pro LNB (obvykle 13/18 V). 22KHz Vyberte 22KHz a nastavte přepínač 22K na ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Režim Automatický (doporučený) se používá..

5.4.6 Možnosti - Page 17

Informace CI Umožňuje uživatelům výběr z menu poskytovaném CAM. Vyberte Cl menu podle menu PC karty. 5 V napájení antény Tato možnost je k dispozici pouze u zdrojů DVB-T; pro zapnutí napájení TV antény vyberte Zapnuto . Pro vypnutí této funkce vyberte Vypnuto . Aktualizace softwaru OAD Vyberte Zapnuto pro umožnění aktualizace systémového softwaru televizoru prostřednictvím vysílání. Pro vypnutí této funkce vyberte Vypnuto .* Verze softwaru Zobrazuje aktuální verzi softwaru a název modelu Ladění OAD Když je aktualizace softwaru (OAD) vypnutá, je tato mož..

6.1 Poznámky k používání USB přehrávače - Page 18

Nastavit heslo Resetování hesla (původní heslo je 0000 ) Blokovat program Nastavení blokovaných programů podle vašich preferencí. Rodičovský dohled Nastavte pro dohled nad programy sledovanými dětmi. Exportovat databázi Pro uložení celé uživatelské databáze (jako například seznam kanálů nebo nastavení) do USB zařízení. Importovat databázi Pro import uživatelské databáze. 6.0 USB 6.1 Poznámky k používání USB přehrávače 1. Některá paměťová USB zařízení nemusí fungovat po připojení k tomuto televizoru plynule. 2. Všechna data na paměťovém ..

6.2.1 Přehrávání filmů - Page 19

POZNÁMKA: Po výběru jednoho ze tří typů médií, například Filmy , budou složky uvnitř zobrazovat pouze video soubory a žádné jiné formáty. 6.2.1 Přehrávání filmů Fig. 6 Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení/ukončení pruhu menu ( Fig. 6 ). Pro provedení příslušných operací stiskněte Tlačítka pro ovládání USB na dálkovém ovladači. Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další Stiskněte tlačítko 1 / 2 pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko 3 pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko 7 8 pro př..

6.2.3 Prohlížení fotografií - Page 20

Opakování Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER . Můžete vybrat 3 různé režimy: Žádné pro zákaz této funkce, 1 pro opakování pouze jedné položky a Vše pro opakování celého seznamu po jeho přehrání. Informace Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER pro zobrazení informací o přehrávané hudbě. POZNÁMKA: 3 Pokud je vybrán jeden nebo více souborů playlistu, budou tlačítka 7 8 přehrávat pouze vybrané soubory. ± Toto menu zobrazuje pouze podporované soubory. ± Soubory s jinými příponami souborů se nezobrazují, a to ani tehdy, když ..

7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - Page 21

POZNÁMKA: Funkce posunutí je k dispozici pouze u zvětšeného obrázku. 7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Předtím, než zavoláte servisního technika, si projděte následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který řešíte. Pokud televizor nefunguje správně ani po této kontrole, obraťte se prosím na místní zákaznický servis nebo prodejce STRONG. Nebo můžete odeslat e-mail pomocí naší webové stránky www.strong.tv . Problém Možná příčina a řešení Žádný obraz, žádný zvuk 1. Zkontrolujte, zda nedošlo k přetavení pojistky nebo vypn..

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE - Page 22

Problém Možná příčina a řešení Rušení frekvencemi rádia Toto rušení produkuje pohybující se vlny nebo diagonální pruhy, a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení. Přehrávání videa způsobuje zamrznutí obrazu/vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením. Rychlost čtení/zápisu z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí..

Konektory 40 palců - Page 23

1 x Sluchátka 1 x USB 1 x CI+ slot 1 x Síťový napájecí kabel Konektory 40 palců 1 x AIR/CABLE 1 x LNB 1 x HDMI 1 x TV SCART 1 x Sluchátka 1 x USB 1 x CI+ slot 1 x Síťový napájecí kabel Konektory 49 palců, 55 palců, 65 palců 1 x AIR/CABLE 1 x LNB 3 x HDMI 1 x TV SCART 1 x S/PDIF (coax.) 2 x USB 1 x Sluchátka 1 x CI+ slot 1 x PC IN (Vstup PC) 1 x PC AUDIO IN (Audio vstup PC) 1 x AV IN (Vstup AV) 1 x Síťový napájecí kabel Obecné údaje Provozní napětí: 100 ~ 240 V AC (stříd.), 50/60 Hz Spotřeba energie: 24”: max. 40 W, typ. 25 W 32“: max. 65 W, typ. 35 W 40”:..

9.0 DODATEK - Page 24

9.0 DODATEK Podpora přehrávání souborů přes USB. Video ±Typ souboru/±Název přípony² Typ video signálu Typ audio signálu Poznámka MP4, MOV/(.mp4, .rnov, .m4v) Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD) MPEG-AUDIO AVI/(.avi) MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO ASFI(.wmv3, .xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MS-ADPCM, Intel- ADPCM MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MPEG-AUDIO TSI(.tsltrp) LPCM MPEG-AUDIO DAT, MPG,MPEG/(.dat,. mpg,mpeg) LPCM MPEG-AUDIO VOB/(.vob) Hudba ±Typ souboru/±Název přípony² Přípona souboru Podpora verze Poznámka Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1..

Sponsored links

Latest Update