Strong Srt 55fx4003 Manual Slovene

SRT 55FX4003 Language

Download Strong Srt 55fx4003 Manual Slovene

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

08 Jun 2017 17:26 - Page 4

www.strong.tv 08 Jun 2017 17:26 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

LICENCIE NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI H..

08 Jun 2017 16:56 - Page 6

OBSAH 1.0 POKYNY 3 1.1 Bezpečnostné pokyny 3 1.2 Uskladnenie 4 1.3 Príslušenstvo 4 1.4 Nastavenie zariadenia 4 2.0 MONTÁŽ 5 2.1 Predvolený kód PIN: 0000 5 2.2 Predný panel 5 2.3 Zadný panel 5 2.4 Diaľkové ovládanie 6 2.5 Inštalácia batérií 8 2.6 Používanie diaľkového ovládača 8 3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA 9 3.1 Inštalácia DVB-S 9 3.2 Inštalácia DVB-T 9 3.3 Inštalácia DVB-C 10 4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG) 10 4.1 Informácie 10 4.2 Plán 10 4.3 Pripomienka 10 5.0 NASTAVENIA PONUKY 10 5.1 Ovládanie ponuky (režim DTV) 10 5.2 Ponuka obrazu 11 5.3 Ponuk..

Slovenčina - Page 7

1.0 POKYNY 1.1 Bezpečnostné pokyny Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti. ± Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.). ± Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov. ± Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti. ..

1.2 Uskladnenie - Page 8

± Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov. ± Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do TV. Smernica WEEE Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné vyu..

*okrem 24”: pozrite si kapitolu 2.3.1 - Page 9

2.0 MONTÁŽ 2.1 Predvolený kód PIN: 0000 2.2 Predný panel Fig. 2 POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. 1. Indikátor napájania/snímač diaľkového ovládača 2. Tlačidlo pohotovostného režimu* 3. Reproduktory *okrem 24”: pozrite si kapitolu 2.3.1 2.3 Zadný panel Fig. 3 POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. 2.3.1 24 palcový 1. p Tlačidlo o program vyššie 2. q Tlačidlo o program nižšie 3. Otvorí hlavnú ponuku. Krátkym stlačením vstúpite do hlavnej ponuky alebo stlačením a podržaním vstúpite do pohotovostného režimu 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Prip..

2.3.3 40 palcový - Page 10

3. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Pripojte anténu, kábel, satelitnú parabolu k TV, aby ste vyhľadali a prijali programy. 4. SERVICE ONLY: Servisný port. 5. CI+: Pripojte modul CAM (Modul podmieneného prístupu). 6. USB 1: Port USB. 7. : Zvukový výstup zo slúchadiel na uši alebo slúchadiel do uší a reproduktorov sa stlmí, keď sa pripoja slúchadlá do uší a vyberú sa slúchadlá na uši. 2.3.3 40 palcový 1. HDMI1 ±MHL²: Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly. Port HDMI1 podporuje funkciu MHL. 2...

Slovenčina - Page 11

4. SOUND Mení režim zvuku. 5. ZOOM Mení pomer strán. 6. SUBTITLE Zapne/vypne titulky v režime DTV/USB. 7. EPG Stlačením tlačidla zobrazíte aktuálne informácie EPG v režime DTV. 8. FAV Stlačením tlačidla zobrazíte priradené obľúbené kanály. Stláčaním tlačidla pq prechádzate priradenými obľúbenými kanálmi a stlačením tlačidla ENTER potvrdzujete. 9. 0 ~ 9 Priamy výber kanálov. 10. CHN LIST Stlačením tlačidla vstúpite do zoznamu kanálov. 11. RETURN Po stlačení tlačidla sa vrátite na predchádzajúci sledovaný kanál. 12. MENU Otvoríte možnosti pon..

Fig. 5 - Page 12

± REVEAL Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazia skryté informácie, napríklad riešenia hádaniek alebo puzzle. Po opätovnom stlačení tlačidla informácie z displeja zmiznú. ± MIX Po stlačení tohto tlačidla teletext prekryje TV program. Po opätovnom stlačení sa vrátite do normálneho režimu teletextu. ± SUB-PAGE Po stlačení tohto tlačidla vstúpite do režimu podradenej stránky alebo z neho vystúpite (ak je podradená stránka k dispozícii}. Ak chcete vybrať podradenú stránku, stlačte ČERVENÉ alebo ZELENÉ tlačidlo. ± INDEX Stlačte toto tlačidlo, ak chce..

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA - Page 13

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA Po riadnom zapojení všetkých konektorov zapnite TV. Na obrazovke sa objaví výber jazyka. Pomocou tlačidiel pqt u vyberte preferovanú položku Jazyk OSD . Potvrďte tlačidlom ENTER na diaľkovom ovládači. Následne vyberte krajinu. Pomocou tlačidiel pqt u vyberte položku Krajina podľa vášho výberu. Potvrďte stlačením tlačidla ENTER na vašom diaľkovom ovládači. Následne sa objaví ďalšia obrazovka s výberom tuneru. Vyberte si ten, ktorý chcete použiť. Typ skenovania Vyberte si vstupný zdroj, ktorý chcete použiť: DVB-S , ak chcete prij..

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG) - Page 14

3.3 Inštalácia DVB-C Káblové nastavenie Najskôr vyberte položku Tune Type (Typ ladenia) tak, že stlačíte tlačidlo t u a vyberte položku DVB-C, ATV alebo DVB-C+ATV (DVB-C pre vyhľadanie digitálnych vysielaní a ATV pre vyhľadanie analógových vysielaní). Na pokračovanie stlačte tlačidlo q . Stláčaním tlačidla pq t u označte krajinu, ktorú chcete nainštalovať, potom stlačte tlačidlo ENTER , čím spustíte vyhľadávanie. 4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG) EPG znamená digitálny elektronický programový sprievodca. Poskytujú ho vysielatelia programo..

5.2 Ponuka obrazu - Page 15

5.2 Ponuka obrazu Režim obrazu Vyberte automatický režim ovládania obrazu. Dostupné možnosti sú Dynamický, Štandardný, Stredný a Používateľský . Teplota farieb Vyberte celkový farebný tón obrazu. Dostupné možnosti sú Studené, Stredné, Teplé a Používateľské . Pomer strán Pomer strán (proporcie displeja) vyberte podľa typu video signálu alebo vašich preferencií. Dostupné možnosti sú 16:9, 4:3, Iba skenovanie, Priblíženie 1 a Priblíženie 2 . POZNÁMKA: Niektoré z možností nemusia byť v niektorých zdrojoch k dispozícii. Redukcia šumu Eliminuje šu..

5.4.3 Manuálne ladenie DTV ±iba v režime DVB-T/C² - Page 16

Nastavenia parabolickej antény Súpravu nastavení parabolickej antény musíte nakonfigurovať pre každý želaný satelit, a to ešte pred vykonaním skenovania kanálov. Satelit Vyberte satelit pre tento TV. Typ LNB Uistite sa, že typ LNB zodpovedá vašej parabole. Výkon LNB Nastavte napájanie pre LNB (obvykle 13/18 V). 22KHz Vyberte 22 kHz pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE spínača 22K. Automatický režim (odporúčaný) slúži na zapnutie alebo vypnutie 22 kHz spínača, a to v závislosti od typu LNB. DISEqC1.0/1.1 Vyberte režim DiSEqC pre vybrané LNB. Označte položku Satelit a stla..

5.4.6 Možnosti - Page 17

Anténa s 5 V napájaním Táto možnosť je dostupná len v zdroji DVB-T, pre napájanie TV antény vyberte možnosť Zapnuté . Ak chcete túto funkciu vypnúť, vyberte možnosť Vypnuté . Aktualizácia softvéru (OAD) Vyberte možnosť Zapnuté , ak chcete povoliť aktualizáciu systémového softvéru TV prostredníctvom antény. Ak chcete túto funkciu vypnúť, vyberte možnosť Vypnuté .* SW Version Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru a názov modelu Ladenie OAD Keď je aktualizácia softvéru (OAD) vypnutá, táto možnosť je zakázaná. Výberom položky Skenovanie OAD môž..

6.1 Pripomienka pri používaní prehrávača USB - Page 18

6.0 USB 6.1 Pripomienka pri používaní prehrávača USB 1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné tak, aby plynule spolupracovali s týmto TV. 2. Všetky údaje z pamäťového zariadenia USB si zálohujte pre prípad straty údajov v dôsledku nečakanej nehody. Spoločnosť STRONG nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Zálohovanie údajov je povinnosťou používateľa. 3. Pri veľkých súboroch môže načítanie trvať trochu dlhšie. 4. Rýchlosť rozpoznávania pamäťového zariadenia USB môže závi..

6.2.2 Prehrávanie hudby - Page 19

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce Stlačením tlačidla 1 / 2 prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 3 . Stlačením tlačidla 7 8 prehráte predcházajúci alebo nasledujúci video súbor. Stlačte tlačidlo INFO a pomocou tlačidla t u označte príslušnú ikonu na lište ovládania, potom stlačte tlačidlo ENTER . TV bude primerane reagovať. Rýchle pretočenie dozadu/Rýchle pretočenie dopredu Stlačte a na pár sekúnd podržte tlačidlo 5 6 , aby ste priebeh prehrávania posunuli podľa vášho žela..

6.2.3 Prehľadávanie fotografií - Page 20

± Nadmerne modulovaný súbor mp3 môže pri prehrávaní spôsobiť určité skreslenie zvuku. ± Tento TV podporuje zobrazenie textov (v angličtine). Maximálny počet znakov na riadok je 48. ± Názov hudobného a textového súboru musí byť totožný, ak chcete aby sa text zobrazoval počas prehrávania hudby. ± Ak chcete na obrazovke zobraziť súvisiace texty spolu s hudbou, musíte ich uložiť do rovnakého priečinka s použitím rovnakého názvu súboru s príponou „.Irc“. 6.2.3 Prehľadávanie fotografií Fig. 8 Stlačením tlačidla INFO alebo q zobrazíte/opustíte l..

Slovenčina - Page 21

Problém Možná príčina a riešenie Žiadny obraz, ani zvuk 1. Skontrolujte, či je poistka alebo istič funkčný. 2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste si overili, či funguje alebo či je zapnuté. 3. Zástrčka nemá dobrý kontakt so zásuvkou 4. Skontrolujte zdroj signálu. Bez farieb 1. Zmeňte systém farieb. 2. Upravte sýtosť. 3. Skúste iný kanál. Môže sa prijímať čiernobiely program. Diaľkový ovládač nefunguje 1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú nainštalované správne. 3. Nie je pripojený sieťový zdroj. Žiadny obraz, normálny zvu..

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE - Page 22

Problém Možná príčina a riešenie Žiadny alebo slabý signál, prerušovaný príjem. a) Káble sa mohli uvoľniť; do káblov alebo konektorov sa mohla dostať vlhkosť, je silný dážď alebo silná búrka. Skontrolujte pripojenia kábla, LNB alebo iné vybavenie pripojené medzi LNB a prijímač alebo vrchol paraboly. Počkajte, kým dážď/búrka ustane. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity. b) Parabola satelitu nie je nasmerovaná na (správny) satelit(-y). Upravte parabolu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity. c) Parabola satelitu je príliš m..

9.0 PRÍLOHA - Page 23

1 x TV SCART 1 x slúchadlá 1 x USB 1 x priečinok CI+ 1 x sieťový kábel Konektory 49 palcový, 55 palcový, 65 palcový 1 x ANTÉNA/KÁBEL 1 x LNB 3 x HDMI 1 x S/PDIF (coax.) 2 x USB 1 x slúchadlá 1 x priečinok CI+ 1 x PC IN 1 x PC AUDIO IN 1 x AV IN 1 x sieťový kábel Všeobecné údaje Prevádzkové napätie: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz Spotreba energie: 24”: max. 40 W, typ. 25 W 32“: max. 65 W, typ. 35 W 40”: max. 74 W, typ. 55 W 49”: max. 120 W, typ. 90 W 55”: max. 150 W, typ. 99 W 65”: max. 190 W, typ. 154 W Spotreba energie v pohotovostnom režime: 24”: <0.5 W ..

20 - Page 24

Typ súboru/±Názov prípony² Typ videa Typ zvuku Poznámka ASFI(.wmv3, .xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MS-ADPCM, Intel- ADPCM MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MPEG-AUDIO TSI(.tsltrp) LPCM MPEG-AUDIO DAT, MPG,MPEG/(.dat,. mpg,mpeg) LPCM MPEG-AUDIO VOB/(.vob) Music ±Hudba² Typ súboru/±Názov prípony² Prípona súboru Verzia podpory Poznámka Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 Ia WMA2 LPCM nie je k dispozícii (je len súčasťou videa) Fotografia Typ súboru Prípona súboru Verzia podpory Poznámka JPEG jpg/jpeg BMP bmp podporuje všetky modely PNG png podporuje prekladanie ne..

Sponsored links

Latest Update